9 votes Vote

innowebiran@gmail.com

لطفاً برای فایل های رر که به صورت آرشیو ساخته میشوند یک درصد مثلا 5 درصد ریکاوری در نظر گرفته شود. اینجوری وقتی فایل یک یا دو گیگابایتی دانلود میشود و مشکل دار است میتوان در هفتاد درصد موارد بدون اینکه نیاز به دانلود مجدد باشد ان را ریکاوری کرد.

Innowebiran , 08.02.2019, 01:53
Idea status: scheduled

Comments

Leave a comment